Buiten gaan we naar Binnen....

U bent hier: Algemene Voorwaarden

Algemene VoorwaardenAlgemene Voorwaarden

Definitie
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “Roep Coaching” verstaan: Roep Coaching, gevestigd te Harderwijk. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder “opdracht”, “prestatie” en “overeenkomst” verstaan: elke kortlopende, langlopende of periodiek terugkerende overeenkomst tussen opdrachtgever en Roep Coaching of opdracht van de opdrachtgever aan Roep Coaching.

Artikel 1 - Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Roep Coaching en de opdrachtgever, met uitsluiting van door de opdrachtgever gehanteerde (algemene) voorwaarden, tenzij Roep Coaching met de toepassing daarvan schriftelijk heeft ingestemd.

Artikel 2 - Offertes en totstandkoming van de overeenkomst
2.1 Algemene aanbiedingen en prijsopgaven van Roep Coaching zijn vrijblijvend.
2.2 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van Roep Coaching of - indien geen offerte is uitgebracht - door schriftelijke bevestiging door Roep Coaching van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.
2.3 Roep Coaching mag als zijn opdrachtgever beschouwen degene die de opdracht aan Roep Coaching heeft gegeven, tenzij deze daarbij uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven te handelen op last, uit naam en voor rekening van een derde en mits naam en adres van deze derde tegelijkertijd aan Roep Coaching zijn verstrekt.
2.4 Afspraken gemaakt en toezeggingen gedaan door vertegenwoordigers of personeel van Roep Coaching binden Roep Coaching pas nadat Roep Coaching deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.
2.5 Indien Roep Coaching er in redelijkheid aan twijfelt of de opdrachtgever in staat zal zijn diens betalingsverplichtingen na te komen, is Roep Coaching gerechtigd, alvorens aan te vangen met uitvoering van de opdracht of uitvoering daarvan voort te zetten, van de opdrachtgever afdoende zekerheid te verlangen.

Artikel 3 - Wijziging en annulering van opdrachten
3.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Roep Coaching gerechtigd de leveringstermijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren. In het laatste geval is de opdrachtgever gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht en is het in lid 3 van dit artikel bepaalde van overeenkomstige toepassing.
3.2 Indien een opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd, is de opdrachtgever gehouden tot volledige betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht. Bovendien dient de opdrachtgever, indien van toepassing, een vergoeding te betalen, op basis van een uurtarief, voor reeds uitgevoerde researchwerkzaamheden voor het overige gedeelte. Roep Coaching stelt het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking van de opdrachtgever. Voor de kwaliteit van het geleverde wordt in dat geval niet ingestaan.
3.3 Indien Roep Coaching voor de uitvoering van de geannuleerde opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Roep Coaching de opdrachtgever een vergoeding van 50% van het honorarium voor het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht in rekening brengen.

Artikel 4 - Uitvoering van opdrachten en geheimhouding
4.1 Roep Coaching is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen en met de nodige deskundigheid uit te voeren, rekening houdend met het door de opdrachtgever gespecificeerde operationele doelstellingen.
4.2 Roep Coaching zal de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie vertrouwelijk behandelen voorzover dit mogelijk is in verband met de uitvoering van de opdracht.
4.3 Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen, heeft Roep Coaching het recht een opdracht (mede) door derden te laten uitvoeren, onverminderd de verantwoordelijkheid van Roep Coaching voor de vertrouwelijke behandeling en de deugdelijke uitvoering van de opdracht. Roep Coaching zal bedoelde derde tot geheimhouding verplichten. Roep Coaching is evenwel niet aansprakelijk voor schending van de geheimhoudingsplicht door deze derden indien Roep Coaching aannemelijk kan maken deze schending niet te hebben kunnen verhinderen.

Artikel 5 - Leveringstermijn en tijdstip van levering
5.1 De overeengekomen leveringstermijnen en tijden zijn streeftijden en termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Zodra Roep Coaching constateert of verwacht dat tijdige levering niet mogelijk is, is Roep Coaching gehouden de opdrachtgever daarvan onverwijld in kennis te stellen.
5.2 Bij toerekenbare overschrijding door Roep Coaching van de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen leveringstermijn, is de opdrachtgever gerechtigd tot eenzijdige ontbinding van de overeenkomst, mits op de uitvoering in redelijkheid niet langer kan worden gewacht. Roep Coaching is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding. Deze ontbinding laat onverlet de gehoudenheid van de opdrachtgever tot betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht.
5.3 De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van verzending. Als tijdstip van verzending geldt het moment van terpostbezorging, afgifte aan de koerier of, bij elektronische verzending (fax, e-mail, modem, ftp, enz.), het moment waarop het medium de verzending heeft voltooid.
5.4 In verband met de uitvoering van de overeenkomst door Roep Coaching is de opdrachtgever gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om tijdige levering door Roep Coaching mogelijk te maken.
5.5 De opdrachtgever is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst met Roep Coaching verrichte prestatie. De opdrachtgever zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn indien hij de prestatie weigert in ontvangst te nemen, in welk geval het in artikel 6.5 bepaalde van overeenkomstige toepassing is.

Artikel 6 - Honorarium en betaling
6.1 Het honorarium is in beginsel gebaseerd op een bij Roep Coaching geldend uurtarief, tenzij anders overeengekomen. Roep Coaching kan naast zijn honorarium tevens de verschotten, verbonden aan de uitvoering van de opdracht, aan de opdrachtgever in rekening brengen.
6.2 De prijs die Roep Coaching voor de te verrichten prestatie heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties.
6.3 Roep Coaching is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer door de opdrachtgever computerprogrammatuur of databestanden worden aangeleverd die Roep Coaching tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan Roep Coaching bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Bovenstaande opsomming is niet limitatief.
6.4 Alle bedragen worden vermeld exclusief BTW.
6.5 Declaraties dienen uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na de factuurdatum (of binnen de door Roep Coaching schriftelijk opgegeven andere termijn), zonder enige korting, verrekening of opschorting netto te worden voldaan in de valuta waarin de declaratie is gesteld. Bij niet-tijdige betaling is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente, vermeerderd met 2 procentpunten, verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.
6.6 Ingeval van buitengerechtelijke incassokosten geldt een incassotarief van 15% over de eerste EUR 2.500,-- van de hoofdsom met rente en een tarief van 10% over het meerdere, met een minimum van EUR 100,-- per declaratie.

Artikel 7 - Reclames en geschillen
7.1 De opdrachtgever dient klachten over het geleverde zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk tien werkdagen na levering, schriftelijk aan Roep Coaching kenbaar te maken. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
7.2 Indien de opdrachtgever de juistheid van bepaalde geleverde informatie in twijfel trekt en Roep Coaching om commentaar vraagt en indien Roep Coaching vervolgens aannemelijk kan maken dat de gegeven informatie niet onjuist is, is Roep Coaching gerechtigd de in verband daarmee gewerkte extra uren en overige gemaakte kosten volledig aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
7.3 Indien de opdrachtgever na verloop van de in lid 7.1 genoemde termijn geen klachten heeft geuit, wordt hij geacht het geleverde volledig te hebben geaccepteerd en worden reclames uitsluitend in behandeling genomen indien Roep Coaching zulks om hem moverende redenen wenselijk acht.
7.4 Indien de klacht gegrond is, is Roep Coaching gerechtigd het geleverde binnen redelijke tijd te verbeteren of te vervangen; indien Roep Coaching redelijkerwijs niet aan het verlangen tot verbetering of vervanging kan voldoen, kan het een reductie op de prijs verlenen.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring
8.1 Roep Coaching is uitsluitend aansprakelijk jegens de opdrachtgever voor schade die het directe en aantoonbare gevolg is van een aan Roep Coaching toerekenbare tekortkoming. Roep Coaching is nimmer aansprakelijk voor alle andere vormen van schade, zoals indirecte schade, gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, schade door intrepetatiefouten en gederfde winst.
8.2 De aansprakelijkheid van Roep Coaching is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van het reeds gefactureerde en/of geleverde gedeelte van de desbetreffende opdracht. De aansprakelijkheid van Roep Coaching is bovendien in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 5.000,-- per gebeurtenis of per samenhangende reeks van gebeurtenissen.
8.3 Roep Coaching is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. Roep Coaching is evenmin aansprakelijk voor kosten en/of schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen of ten gevolge van het transport of de verzending van informatie(dragers) of de aanwezigheid van computervirussen in door Roep Coaching geleverde bestanden of informatiedragers.
8.4 De opdrachtgever vrijwaart Roep Coaching tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde.
8.5 De opdrachtgever vrijwaart Roep Coaching tevens tegen alle aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms , octrooi-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 9 - Ontbinding en overmacht
9.1 Indien de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, indien de opdrachtgever failliet verklaard is of diens faillissement wordt aangevraagd, indien de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of deze aan hem is verleend, indien ten aanzien van de opdrachtgever de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is verklaard of ingeval van liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, is Roep Coaching, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de uitvoering daarvan op te schorten. Roep Coaching kan alsdan onmiddellijke voldoening van het hem toekomende vorderen.
9.2 Indien Roep Coaching door omstandigheden die niet voor zijn risico komen of die buiten zijn macht liggen niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen, heeft Roep Coaching, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, het recht de overeenkomst te ontbinden. Als zodanige omstandigheden (overmacht) gelden in ieder geval - doch niet uitsluitend - brand, ongeval, ziekte, werkstaking, oproer, oorlog, terroristische aanslagen, transportbelemmeringen, maatregelen van overheidswege, storingen in de dienstverlening van internetaanbieders, nalatigheid van leveranciers of andere omstandigheden waarop Roep Coaching geen invloed kan uitoefenen.
9.3 Indien Roep Coaching ten gevolge van overmacht de verdere uitvoering van de overeenkomst moet staken, behoudt het wel het recht op vergoeding van de tot dat tijdstip uitgevoerde werkzaamheden en de gemaakte kosten en betaalde verschotten.

Artikel 10 - Toepasselijk recht
10.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
10.2 De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Bij versies van deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands prevaleert de Nederlandse tekst.